ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság   adatvédelmi tájékoztatója

 

A (székhely: 2013 Pomáz, ICO út 2990. HRSZ. , cégjegyzékszám szám: 13-10-040144, adószám:10803024-3299-114-13. , telefonszám:26-527-200 , e-mail:ico@ico.hu , fax: 26-527-210, önállóan képviseli: Hoffman Sándor vezérigazgató), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 201/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR), a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen  adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól.
Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő.

A Tájékoztató  teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az ICO ZRT weboldalán, a teljes Adatvédelmi Szabályzat papír alapon, az adatkezelés tényleges helyszínén , (2013 Pomáz, ICO út 2990. HRSZ.) alatt.

 

 1. Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait megigénylők, a Munkatársak, az Adatkezelő és/vagy a szolgáltatásai után érdeklődők, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, a kamerarendszer által megfigyelt terültre belépők, benn tartózkodók.

 

 1. Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az ICO ZRT mint adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

Egyszeri információ kérése
Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

 

 1. Kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés tartalma* válaszadás

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

Ajánlatkérés: Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az ICO ZRT-től adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

 

Kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
telefonszám  kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés/kérés tartalma* válaszadás
kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése ajánlatadáshoz szükséges
rendelt termék/szolgáltatás megnevezése* ajánlatadáshoz szükséges
rendelt termék/szolgáltatás darabszáma* ajánlatadáshoz szükséges
igényelt szállítási vagy teljesítési határidő* ajánlatadáshoz szükséges
speciális igények megjelölése ajánlatadáshoz szükséges

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

 1. Panaszkezelés

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés jogszabály (1997. évi CLV. tv.) alapján kötelező.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra/termékre, és/vagy az ICO ZRT magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.

 

A kezelt adatok köre és célja:

panasz azonosítója azonosítás
név azonosítás

 

panasz beérkezésének időpontja azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
a hívás időpontja azonosítás
a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás
számlázási/levelezési cím kapcsolattartás
panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása

 

csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
panasz oka panasz kivizsgálása
maga a panasz panasz kivizsgálása

Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.

 

Adatkezelés időtartama: ICO ZRT a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.


 1. Hírlevél küldése

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az ICO ZRT híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

 

A kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás (jogszabály szerint kötelező adat)
e-mail cím hírlevél kiküldése (jogszabály szerint kötelező adat)

 

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az ICO ZRT legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az ico@ico.hu  e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: ICO ZRT, 2013 Pomáz, Pf.: 14.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 1. Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az ICO ZRT adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

 1. Továbbít adatot az ICO ZRT más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az ICO ZRT látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Tájékoztató I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az ICO ZRT és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

ICO ZRT  az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az ICO ZRT az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. ICO ZRT a Partnereket hirdetmény vagy tájékoztató, így a Tájékoztató I. sz. melléklete útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. ICO ZRT hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

Amennyiben az ICO ZRT  által a Partnerei számára végzett adatfeldolgozási tevékenység megköveteli, úgy az ICO ZRT adatokat továbbíthat hatóságok, jogszabályban vagy adatfeldolgozási szerződésben meghatározott személyek felé. Ebben az esetben az érintettek tájékoztatást a Partnernek, mint adatkezelőnek kell megtennie.


 1. Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

 1. Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

 

ICO ZRT felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az ico@ico.hu e-mail címre, vagy az ICO ZRT más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg.  Az ICO ZRT a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.


 1. Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő (ICO ZRT) köteles bizonyítani.


 1. Az ICO ZRT hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

ICO ZRT gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

ICO ZRT az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az ICO ZRT az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

ICO ZRT az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az ICO ZRT az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai

védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).


 1. Egyéb információk

ICO ZRT kijelenti, hogy:

a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetteti, a vonatkozó hatósági határozatok számai az ICO ZRT oldalon megtalálhatóak.

A Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

 

Kelt: 2018. május 18.

 

Hoffman Sándor
Vezérigazgató